Zbiorniki na paliwo przepisy blog
Zbiorniki na paliwo

Rozporządzenie i przepisy związane ze zbiornikami na paliwo

Obecna sytuacja paliwa w Polsce

Ceny paliwa w ostatnich miesiącach uległy drastycznym podwyżką. Zmiana ta związana jest wprost z sankcjami, które zostały nałożone na Polskę po wybuchu wojny na Ukrainie. W 2000 r. Polska pokrywała 93% całkowitego swojego zapotrzebowania korzystając właśnie z rosyjskiej ropy. Polityka zakupowa oleju napędowego systematycznie się zmieniała i Polska zaczęła kupować ropę z Arabii Saudyjskiej, USA, Norwegii, Nigerii oraz Kazachstanu, zmniejszając tym samym udział rosyjskiej ropy do 65% naszego zapotrzebowania w 2020 r. Uniezależnienie się od rosyjskich dostaw jest jak widać procesem długotrwałym i wymaga wielu zmian politycznych i inwestycji infrastrukturalnych.

Właściciele firmy budowalnych, transportowych oraz rolnicy odczuli zmiany cen paliw w sposób szczególny. Dalsza perspektywa nie jest optymistyczna dlatego wiele osób decyduje się na zakup zbiornika na paliwo dwupłaszczowego, w którym można zmagazynować na użytek własny do 5000l oleju napędowego i w pewnym stopniu zatrzymać na jakiś czas wzrost cen. Dodatkowo przy hurtowym zakupie paliwa można liczyć na lepszą cenę. Maksymalna pojemność zbiornika na paliwo klasy III wynosi 5000l i została określona w Dzienniku Ustaw 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w § 11.1. W związku coraz większym zainteresowaniem zbiornikami na paliwo przedstawimy w poniższym artykule przepisy związane z posiadaniem oraz utrzymaniem takiego zbiornika.

Posadowienie zbiornika na paliwo przepisy

Posadowienie zbiorników na paliwo na fundamencie
Posadowienie kilku zbiorników na paliwo na płycie fundamentowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra MSWiA z 7 czerwca 2010 r. zbiorniki na paliwo powinny być oddalone:

 • co najmniej 10 m od terenów zielonych
 • co najmniej 10 m od zabudowy mieszkalnej
 • co najmniej 5 m od pozostałej zabudowy
 • co najmniej 5 m od zbiorników wodnych, oczek wodnych i innych ujęć oraz zbiorników wodnych
 • co najmniej 5 m od granicy działki
 • co najmniej 3 m od drogi publicznej

Istnieje możliwość zmniejszenie odległości posiadowienia zbiornika na paliwo od zabudowy pod warunkiem umieszczenia specialnej ściany przeciwpożarowej o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120. Odległość ta może zostać zmniejszona o połowę. Warto pamiętać również o konieczności podlączenia zbiornika na paliwo do zasilania oraz jego odpowiednim uziemieniu. Zasilanie zbiornika jest niezbędne do działania systemów pompowo-dystrybucyjnych najczęściej umieszczonych wewnątrz zbiornika.

Docelowe miejsce posadowienia zbiornika na paliwo powinno spełniać następujące wymogi:

 • powinna to być płaska, wypoziomowana i stabilna powierzchnia wykonana z materiału niepalnego
 • podstawa na której umieszczony będzie zbiornik powinna być od niego o co najmniej 30 cm szersza i dłuższa
 • podstawa powinna mieć grubość co najmniej 5 cm

Posadowienie kilku zbiorników na paliwo

Istnieje możliwość posadowienia kilku zbiorników na paliwo na jednej posesji. Wymagana jest do tego zgodna lokalnego Inspektora Straży Pożarnej, który po indywidualnej analizie sytuacji wyraża zgodę na posadowienie kilku zbiorników. Najczęściej nie ma problemów na udzielenie takiej zgody, ponieważ Inspektorzy interpretują przepisy na korzyść wykonawcy, tzn. pojedynczy zbiornik na paliwo nie może przekraczać pojemności 5000l. 

Zbiorniki na paliwo przepisy ogólne

Producenci zbiorników na paliwo zobligowani są do dostarczenia wymaganej dokumentacji do zbiornika w skład której wchodzą:

 • dokumentacja techniczno-ruchowa
 • instrukcja obsługi zbiornika w języku polskim
 • opinia p.poż
 • instrukcja BHP
 • poświadczenie wytwórcy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego
 • poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
 • deklarację Zgodności z normą EN 13341:2005+A1:2011
 • certyfikat CE

Zbiorniki wykonane z tworzywa sztucznego podlegają również dozorowi technicznemu. W zależności od pojemności może mieć on formę uproszczonej lub ograniczonej. Zbiorniki na paliwo do 2500l objęte są dozorem technicznym uproszczonym. Pojemniki od 2500l do 15000l objęte są dozorem technicznym ograniczonym. Przepisy te wynikają wprost z wpisu do § 63 Dziennika Ustaw Nr 113 Poz. 1211 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r.

Dozór techniczny uproszczony - zbiorniki na paliwo do 2500l

Zgodnie z przepisami zbiornik na paliwo, którego pojemność nie przekracza 2500l można ale nie trzeba zgłaszać do Urzędu Dozoru Technicznego. W przypadku niezgłoszenia zbiornika do UDT należy zapewnić odpowiednią konserwacją zbiornika wraz z akcesoriami przez osobę do tego uprawnioną. W przypadku zdecydowania się na zgłoszenie zbiornika do UDT, inspektor dokonuję inspekcji urządzenia i wydaje protokół odbiorczy. Koszt takiej usługi wynosi 250zł. W przypadku dozoru technicznego uproszczonego nie jest wydawana decyzja na eksploatację zbiornika ponieważ nie jest ona wymagana przez Rozporządzenie.

Dozór techniczny ograniczony - zbiorniki na paliwo od 2500l do 15000l

Wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego

Zakup zbiornika na paliwo z przedziału od 2,5m3 do 15m3 wiąże się ze zgłoszeniem go lokalnej jednostki UDT. Pełną listę placówek można znaleźć pod adresem www.udt.gov.pl/kontakt-udt. W urzędzie składany jest wniosek o przeprowadzenie badania urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu/eksploatującego. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentacji, która dostarczana jest wraz z zakupionym zbiornikiem na paliwo. Oprócz wniosku i dokumentacji należy sporządzić plan usytuowania zbiornika oraz obiektów z nim sąsiadujących. Plan może zostać sporządzony odręcznie. Wniosek można pobrać ze strony https://www.udt.gov.pl/formularze. Złożyć go można przez ePUAP lub osobiście.

Inspekcja i wydanie księgi rewizyjnej urządzenia

Po sprawdzeniu składanego wniosku i ewentualnych poprawkach inspektor z UDT umawia (najczęściej telefonicznie) termin inspekcji. Podczas badanie sprawdzane jest miejsce posadowienia zbiornika, jego szczelność, działanie systemów dystrybucji oraz czujników sprawdzających szczelność zbiornika na paliwo. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wydawana jest decyzja pozwalające na eksploatację urządzenia. Na jej mocy wydawana jest księga rewizyjna urządzenia. Badanie powtarza się raz na 2 lat. Koszt inspekcji to 250 zł, który należy uiścić po jej wykonaniu na rachunek wskazany przez urzędnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *